Gaeilge: CÓitseálaithe
Cóitseálaithe / Coaches
Téarmaíocht Aclaíochta / Imeartha
• Amuigh faoin aer....outdoors
• Ar an talamh / san aer....on the ground / in the air
• Coinnigh an sliotar ar an talamh....keep the sliotar on the ground
• Tarraing ar an sliotar san aer....pull on the sliotar in the air
• Ar gcúl....backwards
• Rithigí ar gcúl....run backwards
• Blocáil....to block
• Bunscileanna....basic skills
• Léireoidh mé na bunscileanna....I will demonstrate the basic skills
• Buail i gcoinne....bump
• Buail ina choinne. Bíodh a fhios aige go bhfuil tú leis....bump him to let him know you are marking him
• Barr feabhais a bhaint amach....to excel at / to be fit
• Tá barr feabhais ar na himreoirí....the players are very fit
• Beir greim ar....grip
• Cairt....chart
• Léireoidh mé an plean imeartha ar an gcairt....I'll diagram the game plan on the chart
• Carbaihiodráit....carbohydrate
• Ceannaireacht....leading
• D'éirigh leo an bua a fháil faoi cheannaireacht an chaptaein....they won the game led by the captain
• Comhghníomhú lámh is cos / lámh is súil....hand-foot / hand-eye co-ordination
• Coinnigh tú féin cothrom....keep yourself balanced
• Cóireáil leighis....medical treatment
• Corpacmhainneacht....fitness
• Cothrom na Féinne....fair play
• Tabharfar cothrom na Féinne do gach imreoir má dhéanann said an traenáil is gá....every player who does the necessary training will get a chance
• Cothú / beathú cothrom....balanced diet
• Crom....bend
• Cruth....shape
• Dea-nósanna....good habits
• Déan aithris....copy / imitate
• Déanaigí aithris ar imreoirí na foirne sin....copy that team's players
• Déan staidéar....observe, survey
• Druil....drill
• Eagraigh....organise
• Tá sé tábhachtach seisiúin oiliúna tráthrialta a bheith ann....It is important to organise regular training sessions
• Feadóg....whistle Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir
• Fearas....apparatus
• Tá fearas traenála san áras gleacaíochta....there is training apparatus in the gymnasium
• Fíor na foirne....formation
• Seo mar a bheidh fíor na foirne....this is the formation of the team
• Forbairt....develop
• Tá sé tábhacht scileanna na hiomána a fhorbairt agus tú fós óg....it is important that you develop the skills of hurling while still young
• Garchabhair....first aid
• Tugadh garchabhair don imreoir a bhí gortaithe....first aid was administered to the injured player
• Gearr....short
• Gluaiseacht....movement
• Coinnigh an liathróid ag gluaiseacht....keep the ball moving
• Gníomhaíochtaí eachtraíochta....adventure activities
• Gualainn....shoulder
• Tabhair do ghualainn dó....give him a shoulder
• I bhfáinne ar deiseal....in a clockwise direction
• Íseal....low
• Cuir an liathróid isteach go dtí na tosaithe go híseal....send the ball in low to the forwards
• Laistigh....indoor
• Is féidir traenáil a dhéanamh laistigh nuair a bhíonn drochaimsir ann....training can be done indoors during bad weather
• Lasmuigh....outside
• Leanúint....follow
• Leanúnachas....continuity
• Léaráid....diagram
• Léim ard....high jump
• Léim sé go hard chun seilbh a fháil ar an liathróid....he jumped high to get the ball
• Léimeanna guairneánacha....turning jumps
• Léirigh....demonstrate
• Liathróid a ghabháil....catch a ball
• Liathróid a sheachadadh....to pass / deliver a ball
• Luasghéarú....acceleration
• Luasmhoilligh....decelerate
• Lúthchleasaíocht....athletics
• Máistreacht....control / master
• Mataí urláir....floor mats
• Meáchan....weight
• Meáchan a chur ort / a chur díot....gain weight / lose weight
• Ná lig uait é....mark him closely / do not let him get away from you
• Obair mar fhoireann....teamwork
• Oiliúint....coaching
• Tarraing, a mhic!....Pull, young man!
• Tarraing, a iníon!....Pull, young woman!
• Pléascach....thrusting
• Thug sé ruathar pléascach leis an liathróid....he made a thrusting explosive attack with the ball
• Preab....bounce
• Ráib....a sprint
• Ráibeanna gearra....short sprints
• Rás sealaíochta....relay race
• Rithim....rhythm
• Rith ar aghaidh....run forward
• Rith cliathánach....run sideways
• Saoráid....facility
• Saorimeacht....free flow
• Saorghluaiseacht....free movement
• Saorchleachtadh....free practice
• Saothrú corpacmhainne / aclaíochta....fitness work
• Scileanna aonair....individual skills
• Scipeáil....to skip
• Seiftigh....improvise
• Solúbthacht....flexibility
• Scileanna feidhmiúla....functional skills
• Sciorrbhuille....flick
• Spás....space
• Tadhall teann / éadrom....firm / light touch
• Tarraing ar....pull on
• Téigh san iomaíocht....compete
• Treo....direction

Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie