Terms for Meetings
Téarmaí do Chruinnithe Terms for Meetings
 
Tús a chur le cruinniú ....Beginning a meeting
Fáilte romhaibh / Dia dhaoibh, a dhaoine uaisle. Ós rud é go bhfuilimid go léir i láthair, féadfaimid tús a chur leis an gcruinniú. ....Welcome, ladies and gentlemen. As we are all here, we can begin the meeting.
Fáiltiú agus cur in aithne ....Welcoming and introducing
Tá áthas orm/orainn fáilte a chur roimh .... chuig cruinniú an lae inniu. Ba mhaith liom/linn .... a chur in aithne daoibh. ....It is a pleasure to welcome (name) to the meeting today. I would like to introduce (name) to you.
Cuspóirí a chur in iúl ....Stating objectives
Táimid anseo inniu/anocht chun .... ....We are here today/tonight to....
Ba mhaith liom a chinntiú .... ....I would like to ensure that ....
Is é an príomhrud atá le déanamh ná .... ....Our main aim is to ....
Thionóil mé an cruinniú seo chun .... ....I have called this meeting in order to ....
Leithscéal ó dhaoine nach mbeidh i láthair....Apologies for absence
Is oth liom nach mbeidh .... i láthair ag an gcruinniú. ....Unfortunately, .... will not be attending the meeting.
Is oth liom nach féidir le .... a bheith anseo. ....I’m afraid .... cannot be here.
Miontuairiscí a léamh ....Reading the minutes
Ba mhaith liom dul siar ar mhiontuairiscí an chruinnithe deiridh. ....I would like to go over the minutes of the last meeting.
Seo iad na miontuairiscí ón gcruinniú deiridh a bhí againn. ....Here are the minutes of the last meeting we had.
Forbairtí reatha ....Current developments
Cén dul chun cinn atá déanta maidir leis an bplean? ....What progress has been made in relation to the plan?
An bhfuil an tuarascáil sin curtha i gcrích? ....Has that report been completed?
Dul ar aghaidh leis an gcruinniú....Moving on with the meeting
Féadfaimid dul ar aghaidh le clár an lae inniu. ....We can continue on with today’s agenda.
Mura bhfuil aon ghnó eile ann, ba mhaith liom dul ar aghaidh go dtí an clár. ....If there is no other business I would like to press on with the agenda.
An bhfuil cóip den chlár ag gach duine? ....Does everyone have a copy of the agenda?
Ba mhaith liom plé leis an ábhar san ord ina bhfuil sé ar an gclár. ....I would like to deal with matters as they are listed on the agenda.
Mura miste libh, fágfaimid mír 2 agus rachaimid ar aghaidh go dtí mír 3. ....If you don’t mind, we’ll skip item 2 and go ahead with item 3.
A Sheáin, an bhféadfása na miontuairiscí a ghlacadh, le do thoil? ....Seán, could you take the minutes, please?
Cuirfidh .... an tuarascáil i láthair. ....will present the report.
Beidh cúig nóiméad againn chun gach mír faoi seach a phlé. ....We will have 5 minutes for discussion of each item.
Tá go maith, tosóimid le mír 1. ....Alright, we’ll get started with item 1.
Sílim go bhfuilimid críochnaithe leis an ábhar sin. ....I think we are finished with that matter.
Beidh vótáil againn ar an ábhar / ar an gceist.....We will have a vote on the matter / question.
Deireadh a chur leis an gcruinniú....Finishing the meeting
Sula gcuirfidh mé deireadh leis an gcruinniú, seo iad na príomhphointí a phléamar. ....Before we finish, here is a summary of the main points we discussed.
Mura bhfuil aon ghnó eile ag aon duine, féadfaimid deireadh a chur leis an gcruinniú. ....If there is no other business, we can finish the meeting.
An bhféadfaimis dáta a réiteach don chéad chruinniú eile? ....Can we set a date for the next meeting?
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as a bheith i láthair. ....I would like to thank you for attending.
Go mbeirimid beo ar an am seo arís! ....May we be alive at this time next year.
Ábhar....Subject
Achoimre....Summary
Airgead....Money
Bliantúil....Annual
Brainse....Branch
Buiséad....Budget
Caiteachas....Expenditure
Comhalta....Member
Cathaoirleach....Chairperson
Ceist....Question
Cinneadh....Decision
Cisteoir....Treasurer
Clár....Agenda
Cláraigh....to Register
Comhairle....Advice
Comhalta....Member
Comhoibriú....Co-operation
Comhordú....Co-ordination
Córam....Quorum
Cumarsáid....Communication
Cumhacht....Power
Cur ar Athló....to Adjourn
Cur faoi Bhráid....to Submit, Present to,
Cur i Láthair....to Present
Cuspóir....Objective
Deonach....Voluntary
Díospóireacht....Discussion
Dlí....Law
Diúltaigh....Refuse
Eagraigh....Organise
Éifeachtach....Effective
Éisteacht....Hearing
Fodhlí....Bye-Law
Fógra....Notice
Freagra a Thabhairt....to Answer
Freastal ar....to Attend
Ginearálta....General
Gnáth-....Ordinary
Halla....Hall
I gCeannas....in Charge
I Láthair....in Attendance
Imeachtaí....Proceedings
Lámhleabhar....Handbook
Leas-....Vice, Deputy
Miontuairiscí....Minutes
Míosúil....Monthly
Moladh....Proposal
Nós Imeachta....Procedure
Oifigeach....Officer, Official
Óráid....Speech
Poiblí....Public
Príobháideach....Private
Ráiteas....Statement
Rialacha....Rules
Rún....Resolution / Motion
Rúnaí....Secretary
Seomra....Room
Speisialta....Special
Treoirlínte....Guidelines
Údarás....Authority
Vóta....Vote
Searmanas....Ceremony
Teachtaireacht....Message
Tosaíocht....Priority
Treoirlínte....Guidelines
Tús a Chur le....to Start / Begin
Vótáil.... Voting

Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie